RU TR EN


Gayrimenkülle (ticari ve konut olan gayrimenkül, arsalar) ilgili Anlaşmaların hukuksal açıdan takibi, bu arada gayrimenkülü satın almanın hukuksal şemasının hazırlanması, gereken belge (Anlaşmalar, Ön Anlaşmalar, Niyet Anlaşmaları v.s.) taslaklarının hazırlanması, gayrimenkülle ilgili hakların devlet tescili, tam ve derinden incelenmesi gereken sorundur. Nitekim bu bağlantıda dikkatinize, tarafımızdan gösterilen hizmetlerin listesi sunulmaktadır:

 

Biz, profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 

Gayrimenkülle ilgili Anlaşmalar sözkonusu olduğunda hukuksal destek:

 • gayrimenkülle ilgili hakların meydana gelmesi, değiştirilmesi veya son verilmesi ile ilgili şifahen veya yazılı danışmanlık hizmetleri;
 • karmaşık olaylar dahil, gayrimenkülle ilgili mülkiyet hakları ve sorumlulukları için temellerin tahlili;
 • gayrimenkülle ilgili mülkiyet haklarının elde edilmesinde etkili şemaların hazırlanması ve yardım gösterme;
 • Gayrimenkülün, tüzel kişinin Tüzük sermayesine yatırılması ve gayrimenkülün şirketin kuruluş veya reorganizasyondan geçirilme aşamasında ve tüzük sermayesinin arttırılmasında kullanma hakkı;
 • gayrimenkülün ve gayrimenkülü kullanma haklarının ticari olmayan örgütlere devredilmesi.

 

Gayrimenküle sahip olma haklarının devlet tescili ve gayrimenkülle ilgili operasyonlar:

 • özelleştirme sonucunda elde edilen haklar dahil, mülkiyet haklarının devrinin tescili (geçici ve sona ermemiş yapılar konusunda dahil olmak üzere);
 • yeni ve rekonstrüksyondan geçirilen binalarla ilgili mülkiyet hakkının tescili;
 • ekonomi yürütme ve operatif yönetme hakkının tescili;
 • irtifakkın tescili;
 • kompleks şeklindeki gayrimenkül haklarının tescili: üretimle ilgili mahaller, benzinlikler, kondominimumlar v.s. ve gayrimenkülle ilgili Anlaşmalar;
 • Mahkeme düzenine göre devredilen gayrimenkülle ilgili mülkiyet haklarının tescili;
 • mülkiyetin güvenilir yönetime devri ve arkadaşlıkların örgütlenmesinde tescil işleri;
 • gayrimenkülle ilgili operasyonların tescili: rehin, kira, alt kira, serbest kullanma v.s.
 • Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Listesine ilavelerin ve değişikliklerin alınması;
 • gayrimenklülle ilgili mülkiyet haklarının ve gayrimenkülle ilgili operasyonların tescili ile ilgili red cevabı ile ilgili şikayetler.

 

Yan hizmetler:

 • Teknik Envantare Bürosu için belgelerin hazırlanması;
 • korporatif belgelerin hazırlanması;
 • gerektiğinde, tekellere karşı ruhsatın alınması;
 • Gayrimenkülle ilgili Haklarla ilgili Devlet Listesinin Sertifikasının alınması;
 • Çıkarların Mahkemede temsil edilmesi;

 

Toprağı kullanma alanındaki hizmetler

 • Moskova Toprak Komitesinde toprakla ilgili hakların tescili (uzunvadeli kira, süresiz sahip olma, geçici karşılıksız kullanma);
 • Moskova Toprak Komitesinde toprakla ilgili hakların, bu topraklar üzerinde kurulan veya rekonstrüksyondan geçirilen yapıların satılması halinde tescili;
 • Moskova Toprak Komitesinde toprakların kiralanmasının tescili (hakların devri, Tüzük sermayesine yatırma, rehin v.s.);
 • toprakların alt kiraya verilmesinin yasaların taleplerine uygunluğu;
 • arsanın belirlenmiş amacının değiştirilmesinin, yasaların taleplerine uygunluğu;
 • arsanın yüzölçümünün ve jeodezi çekiminin, toprak karnesine uygunluğu;
 • arsaya sahip olma dilekçelerinin hazırlanmasına ve Komitelerde toprak haklarının belirlenmesi ile ilgili kararların alınmasına yardımcı olma;
 • toprak haklarının devlet tescili (mülkiyet, süresiz sahip olma, geçici olarak karşılıksız kullanma);
 • toprakla ilgili operasyonların devlet tescili (kira, alt kira, rehin, ipotek v.s.)
 • irtifakkın devlet tescili.

 

İnşaatın hukuksal açıdan desteklenmesi

 • inşaat veya yeniden planlama için gereken ruhsat ve onayların alınmasında yardımcı olma;
 • Yatırımcı, İşveren ve Müteahhit arasındaki ilişkilerin etkili şemalarının hazırlanması ve bu ilişkilerin hukuksal açıdan ayarlanması;
 • Moskova Hukümeti ile imzalanacak Kontratlar dahil, İnvestisman Kontratlarının hukuksal açıdan desteklenmesi;
 • Çıkarların Mahkemede temsil edilmesi.

 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili